Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 - ALGEMEEN
1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

1.2 Opdrachtnemer: Loes Brouwer, freelance tekstschrijver ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77124545. De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.

1.3 Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van
de door Loes Brouwer aangeboden diensten.

1.4 Opdracht: Iedere door Loes Brouwer met de opdrachtgever te sluiten overeenkomst waarbij gebruik wordt gemaakt van de aangeboden diensten van Loes Brouwer.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte, opdracht en voor iedere overeenkomst tussen
Loes Brouwer en de opdrachtgever tenzij door Loes Brouwer schriftelijk anders aangegeven.

2.2 Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij Loes Brouwer deze schriftelijk accepteert.

2.3  Het accepteren van een opdracht, overeenkomst of offerte houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid
van deze Algemene Voorwaarden accepteert.

2.4 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien deze expliciet schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 3 – OFFERTES

3.1 Alle offertes van Loes Brouwer zijn gratis, vrijblijvend en kunnen te allen tijde door Loes Brouwer worden gewijzigd of ingetrokken, zonder dat de Opdrachtnemer enige vorm van (schade)vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd is.

3.2 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Voor offertes geldt uitsluitend de gegeven geldigheidsduur vermeld op het document. Indien de geldigheidsdatum niet wordt gegeven, geldt een periode
van 14 dagen.

ARTIKEL 4 – TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN EN SAMENWERKINGEN

4.1 Een opdracht komt tot stand indien er een schriftelijke bevestiging is verstuurd door Loes Brouwer.
4.2  Indien een bevestiging als omschreven in artikel 3.1 achterwege is gebleven, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen zodra Loes Brouwer met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en dit begin van de uitvoering het gevolg is van handelingen door of namens Opdrachtgever waaruit de Opdrachtnemer redelijkerwijs mocht afleiden dat de Opdrachtgever akkoord ging met de overeenkomst.

ARTIKEL 5 – BETALING

5.1 Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw. Deze worden toeberekend aan de Opdrachtgever.

5.2 Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op de door het Loes Brouwer gegeven bankrekeningnummer.

5.3 Is opdrachtgever in verzuim, dan is Loes Brouwer gerechtigd om alle werkzaamheden in te trekken.

5.4 Indien de Opdrachtgever in verzuim is met de tijdige betaling van een factuur, dan is deze een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is.
De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is
tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5.5 Indien de overeenkomst bestaat uit verschillende onderdelen, staat het de Opdrachtnemer vrij de reeds voltooide onderdelen tussentijds te facturen.

5.6 Indien Opdrachtgever niet tot betaling overgaat, is Loes Brouwer gerechtigd alle door haar gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te verhalen op Opdrachtgever.

ARTIKEL 6 – UITVOERING OVEREENKOMST & WIJZIGINGEN

6.1 Loes Brouwer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en garandeert kwalitatief goede teksten. Opdrachtgever behoudt de eindverantwoordelijkheid voor het controleren van de teksten op eventuele fouten en/of onjuistheden.
6.2 Loes Brouwer heeft een leverplicht, geen resultaatplicht. Loes Brouwer levert teksten op basis van de opdrachtverstrekking. Loes Brouwer biedt geen garanties over de resultaten die met de teksten behaald worden.

6.3  Opdrachtgever zal al datgene doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering door Loes Brouwer te realiseren, zoals het geven van de nodige medewerking en het tijdig aanleveren van de nodige gegevens. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Loes Brouwer worden verstrekt, heeft Loes Brouwer het recht de uitvoering van de overeenkomst in te trekken en eventuele uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
6.4 Bij aanlevering van de opdracht door Loes Brouwer aan Opdrachtgever heeft Opdrachtgever twee weken de tijd om eventuele aanpassingen door te geven. Binnen de afgesproken prijs hanteert Loes Brouwer één herschrijfronde. Wanneer er sprake is van een tweede of derde herschrijfronde hanteert Loes Brouwer een uurtarief van € 75,- bovenop de afgesproken prijs.

6.5 Wijzigingen in overeenkomsten gelden slechts indien Loes Brouwer deze schriftelijk heeft bevestigd.

6.6 Indien Loes Brouwer verwacht dat door nodige wijzigingen de periode voor voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst wordt beïnvloed, stelt zij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

6.7 In geval van een wijziging binnen de overeenkomst, staat Loes Brouwer in het recht eventuele bijkomende kosten door te rekenen aan de Opdrachtgever. Loes Brouwer rekent geen meerkosten als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan haarzelf toegekend kunnen worden.

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Loes Brouwer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.2 Loes Brouwer is niet aansprakelijk voor zogenaamde gevolgschade na de uitvoering van een opdracht.
Hieronder is materiële en immateriële bedrijfsschade inbegrepen.

7.3 De Opdrachtgever vrijwaart Loes Brouwer voor alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering
van de overeenkomst.

ARTIKEL 8 – EIGENDOMSRECHTEN EN GEBRUIKSRECHTEN

8.1 Loes Brouwer behoudt zich het auteursrecht voor op bij aanbiedingen of offerte verrichte ideeën, gemaakte teksten, concepten en ontwerpen. Deze blijven eigendom van Loes Brouwer. De Opdrachtgever mag deze niet kopiëren, delen of wijzigingen zonder schriftelijke toestemming van Loes Brouwer. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

8.2 Alle door Loes Brouwer verstrekte producten en documenten mogen uitsluitend gebruikt worden door de Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Loes Brouwer openbaar te
maken en/of te verveelvoudigen daaronder mede het begrepen het verkopen, het bewerken, het ter beschikking stellen, verspreiden, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk is geaccepteerd door Loes Brouwer.

ARTIKEL 9 – BEËINDIGING OVEREENKOMST

9.1 Loes Brouwer is bevoegd de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen indien en zodra Opdrachtgever in staat van faillissement raakt, een aanvraag daartoe doet of surséance van betaling aanvraagt. Indien Opdrachtgever op het moment van beëindiging niet aan alle verplichtingen jegens Loes Brouwer heeft voldaan, zullen alle aan Opdrachtgever verleende rechten automatisch, dus zonder dat daarvoor enige handeling is vereist, komen te vervallen.

ARTIKEL 10 – OVERMACHT

10.1 Indien Loes Brouwer door overmacht haar verplichtingen jegens Opdrachtgever niet kan nakomen, wordt de nakoming van de verplichtingen gestaakt voor de duur van de overmachtstoestand. Indien deze overmacht langer dan 14 dagen duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.

10.2 De opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding in geval van overmacht. Loes Brouwer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtssituatie op de hoogte stellen.

ARTIKEL 11 – WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN

11.1 Loes Brouwer is gerechtigd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden en na toezending van de gewijzigde voorwaarden door Loes Brouwer aan de Opdrachtgever.

ARTIKEL 12 – OVERIGE BEPALINGEN

12.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle betrokken partijen zullen vertrouwelijk omgaan met verkregen informatie.